Voor de minima 

Stichtingen, fondsen en andere organisaties 

Noodfondsen Nederland

Stichting Urgente Noden Aalsmeer De Stichting Urgente Noden Aalsmeer (SUNA) geeft financiële hulp aan inwoners van de gemeente Aalsmeer die in een acute financiële noodsituatie verkeren en op dat moment niet of onvoldoende in aanmerking komen voor een wettelijke en lokale tegemoetkoming. Noodfonds Aalsmeer

Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten Dit fonds verleent individuele acute en dringende (financiële) ondersteuning aan hen die buiten de reguliere hulp vallen en in de gemeente Aalten woonachtig zijn. Noodfonds Aalten


Fonds Bijzondere Noden Almere Dit noodhulp fonds ondersteunt Almeerders die tussen wal en schip vallen. Noodfonds Almere


Fonds Bijzondere Noden Almere Het Fonds verleent eenmalig materiële hulp aan inwoners van Almere die in
een financiële noodsituatie verkeren die ze niet zelf kunnen oplossen en voor
wie een oplossing van die problemen niet mogelijk is via reguliere
voorzieningen zoals (bijzondere) bijstand of verzekering. Noodfonds Almere


Noodfonds Amersfoort Dit fonds helpt mensen die dringend steun nodig hebben bij het betalen van een rekening of het kopen van voedsel. Noodfonds Amersfoort


Sociaal Fonds Amersfoort Het fonds biedt snel financiële hulp aan inwoners van Amersfoort die in een acute financiële noodsituatie zijn geraakt, waardoor ze even niet over voldoende middelen beschikken om hun eerste levensbehoefte te betalen Noodfonds Amersfoort


Fonds Bijzondere Noden Amsterdam Dit fonds verleent hulp aan cliënten in een financiële noodsituatie, waarbij een voorliggende voorziening niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar is. Noodfonds Amsterdam


Stichting Vay Directe ondersteuning aan deze mensen die niet in staat zijn zichzelf te helpen.Noodfonds Amsterdam, Groningen


Stichting Bekker-la Bastide-Fonds Stichting Bekker-la Bastide-Fonds heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan individuele personen in de regio Amsterdam of Rotterdam die buiten hun schuld in financiële problemen zijn geraakt, aanvragen gaan via bemiddeling van het maatschappelijk werk. Noodfonds Amsterdam, Rotterdam


Christelijk Noodfonds Apeldoorn Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn wil bijdragen aan de structurele verbetering van de leefomstandigheden van inwoners van Apeldoorn. Noodfonds Apeldoorn


Vakantiegeld Samen Delen Gedeelde vreugde is dubbele vreugde. Dat is in het kort de gedachte achter de actie Vakantiegeld Samen Delen. In mei ontvangen veel mensen hun vakantiegeld. Voor de één is dat meer, voor de ander is dat minder of helemaal niets. De actie is een oproep van de Apeldoornse kerken aan u om eens bewust stil te staan bij deze verschillen en om iets van uw vakantiegeld met plaatsgenoten te delen. Noodfonds Apeldoorn, Ugchelen


Dullertsstichting ‘Helpen waar hulp nodig is’ dat is sinds jaar en dag het doel van de Dullertsstichting. De stichting helpt inwoners van Arnhem en omgeving die geen of weinig financiële armslag hebben. Noodfonds Arnhem


Stichting Sint Nicolai Broederschap Al ruim 660 jaar helpen wij inwoners van Arnhem en omgeving die geen of weinig financiële armslag hebben. Mensen voor wie aanvullende hulp min of meer noodzakelijk is om mee te kunnen draaien in de samenleving. Noodfonds Arnhem


Stichting Hulp in Bijzondere Omstandigheden (HiBO) HiBO is een organisatie die noodhulp kan bieden aan mensen die door bijzondere omstandigheden in acute financiële problemen zijn geraakt. Noodfonds Breda


Stichting Capelle Werkt De stichting verstrekt acute financiële hulp aan inwoners van Capelle aan den IJssel. Noodfonds Capelle aan den IJssel


Noodfonds Castricumse kerken Door dit fonds kan financiële hulp worden verleend, in de vorm van een lening of gift, aan mensen die in een noodsituatie verkeren. Noodfonds Castricum


Stichting Urgente Noden Delft Stichting Urgente Noden Delft en omgeving wil dat hulp in nood niet van toeval afhankelijk is. We vinden dat alle inwoners van Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland deel moeten kunnen nemen aan de samenleving en dat niemand buiten de boot mag vallen. Noodfonds Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland


Noodfonds Noord Mensen uit de wijken Orthen en Noord in Den Bosch die in grote financiële moeilijkheden verkeren en voor wie er geen andere weg meer openstaat om hun noodsituatie op te lossen, worden eenmalig vooruit geholpen. Deze ondersteuning is bestemd voor de financiering van een aanschaf, die tot de noodzakelijke levensbehoeften behoort. Noodfonds Den Bosch


Sociale Fondsen Den Haag Ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij zijn er veel mensen die in een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. Voor die mensen zet Sociale Fondsen Den Haag zich in. Noodfonds Den Haag


Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht De RDO is een charitatief fonds voor individuele hulpverlening ten behoeve van langdurig zieke of gehandicapte personen die in een financiële noodsituatie verkeren. Noodfonds Dinkelland, Doesburg, Giessenlanden, Heerenveen, Katwijk, Leiden, Midden-Delfland, Middelburg, Rheden, Rhenen, Krimpenerwaard, Tiel, Tynaarlo en Utrecht.


Het Gasthuisfonds Het Gasthuisfonds helpt mensen die noodzakelijke uitgaven niet kunnen betalen Noodfonds Doetinchem


SUN Drechtsteden Soms krijgen mensen te maken met bijzondere financiële omstandigheden of urgente financiële noden. Het kan gebeuren dat daarvoor geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Soms helemaal niet, soms niet tijdig of niet voldoende. Om deze nood te lenigen of te verzachten kan je een beroep doen op de Stichting Urgente Noden Drechtsteden. Noodfonds Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht


Hazewinkelfonds Het Hazewinkelfonds helpt mensen uit Groningen en Drenthe in financiële nood door eenmalige schenkingen Noodfonds Drenthe, Groningen


Stichting Urgente Noden Groningen en Drenthe Dit fonds verleent financiële hulp aan mensen die in dringende financiële nood verkeren. Noodfonds Drenthe, Groningen


Betty Dekker Fonds Het Betty Dekker Fonds biedt in gevallen van bijzondere, individuele nood, inwoners van de gemeente Dronten financiële of materiële steun als daar niet óf op onvoldoende wijze in kan worden voorzien. Noodfonds Dronten
Noodfonds Ede Dit fonds biedt hulp aan hen die financieel kwetsbaar zijn. Noodfonds Ede


Steunpunt Materiële Hulpvragen SMH is een initiatief van de parochies en kloosters in Eindhoven. Samen met andere hulpverleners en vrijwilligers helpen we de allerarmste bewoners van Eindhoven. Hulp wordt gegeven aan iedere inwoner van Eindhoven ongeacht zijn of haar religieuze achtergronden. Noodfonds Eindhoven


Fonds Bijzondere Noden Enschede De Stichting Fonds Bijzondere Noden Enschede is een particulier initiatief en zet zich in voor mensen die tussen wal en schip vallen en de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Noodfonds Enschede


Noodfonds Dierenbescherming Noodfonds Dierenbescherming Uit het fonds worden financiële bijdragen verstrekt aan mensen met een minimuminkomen die onverwachte medische kosten voor hun huisdier moeten maken en niet in staat zijn deze kosten zelf te dragen. Huisdieren Flevoland, Noord-Holland, Utrecht


Stichting Urgente Noden Friesland SUN lenigt materiële noden van personen of groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande
wettelijke regelingen daarin niet, niet afdoende of niet tijdig voorzien. Noodfonds Friesland

Noodfonds Leger des Heils Gelderland Het Noodfonds is er voor cliënten van het Leger des Heils in Gelderland, die vanwege financiële problemen vastlopen. Zij kunnen door een financiële bijdrage van dit fonds verder met het herstel van hun leven. Noodfonds Gelderland


Stichting Noodfonds Gouda Het Noodfonds verleent met kleine bedragen hulp in schrijnende situaties zonder te vragen naar de religieuze achtergrond. Noodfonds Gouda


Stichting Noodfonds Haaksbergen Deze stichting verleent noodhulp en helpt mensen bij het op orde brengen van hun financiën. Noodfonds Haaksbergen


Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving Doel is om financiële steun te verlenen aan mensen die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. We geven hulp aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Noodfonds Haarlem


Stichting Aviom Stichting Aviom heeft als doel financiële hulp te bieden in gevallen waar die niet, of nauwelijks te verkrijgen is. Noodfonds Haarlem


Sociaal Diaconaal Noodfonds Dit fonds wil vanuit de christelijke opdracht zorgzaam zijn en hulp bieden aan onze naasten in Hardinxveld- Giessendam wanneer zij sociale of financiële nood hebben. Noodfonds Hardinxveld-Giessendam
Noodfonds Heemskerk Het Noodfonds Heemskerk kan mensen die het financieel moeilijk hebben ondersteunen. Noodfonds Heemskerk


Burkens’ stichting Verstrekken van financiële steun aan personen
die in financieel moeilijke omstandigheden verkeren en voor wie geen beroep
kan worden gedaan op algemeen sociale voorzieningen Noodfonds Heemstede


Stichting Hulpfonds Hellendoorn Deze stichting ondersteunt alle inwoners van Hellendoorn die financiële problemen hebben die zij zelfstandig niet meer kunnen oplossen en waarvoor geen andere instanties zijn die hulp kunnen bieden. Noodfonds Hellendoorn


Noodfonds Hengelo Het Noodfonds Hengelo biedt een vangnet voor burgers die tijdelijk tussen wal en schip vallen. Noodfonds Hengelo


Stichting Hulpfonds Heumen De Stichting Hulpfonds Heumen verleent eenmalige materiële hulp aan inwoners van de gemeente Heumen, die in acute problemen zijn gekomen en daarvoor niet op reguliere voorzieningen terug kunnen vallen. Noodfonds Heumen


SUN Lekstroom SUN Lekstroom wil urgente financiële noodsituaties van inwoners van de Lekstroomgemeenten helpen oplossen, daar waar (wettelijke) voorzieningen zoals de Participatiewet niet meer, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn. Noodfonds Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein, Vianen.


Stichting Fonds Bijzondere Noden Huizen Doelstelling van de stichting is het bieden van financiële hulp aan inwoners van Huizen, die om welke reden dan ook in een urgente noodsituatie terecht zijn gekomen en voor wie (wettelijke) voorliggende voorzieningen niet meer of niet voldoende beschikbaar zijn. Noodfonds Huizen


Stichting Sociaal Noodfonds Kaag & Braassem Dit fonds biedt hulp bij plots optredende financiële problemen. Noodfonds Kaag en Braassem


Kamper Krachtfonds Samen wonen we in de gemeente Kampen, aan weerszijden van de IJssel. De meeste mensen zijn gelukkig en redden zich prima. En als het even tegenzit, dan hebben ze een financiële buffer of mensen om zich heen die kunnen helpen. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Het Kamper Kracht fonds kan hen misschien helpen om weer op eigen kracht verder te kunnen. Noodfonds Kampen


Stichting Urgente Noden Krimpenerwaard De stichting biedt urgente financiële oplossingen, daar waar (wettelijke) voorzieningen zoals de Participatiewet niet meer, niet tijdig of niet voldoende beschikbaar zijn. Noodfonds Krimpenerwaard


Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) Ondanks alle goede voorzieningen in Nederland zijn er personen die in een uitzichtloze situatie zijn geraakt en in financiële nood verkeren, voor deze mensen kan een SUN-noodhulpbureau uitkomst bieden. Noodfonds Landelijk


Slachtofferfonds Noodhulp Dit fonds helpt slachtoffers van een misdrijf, met een financiële bijdrage, een bijdrage in natura of diesnt Noodfonds Landelijk


Vincentiusvereniging-Nederland Lokale Vincentiusverenigingen bieden hulp aan mensen in acute financiële of materiële problemen komen. Noodfonds Landelijk


Dekkers-Fonds Het Dekkers-Fonds vindt het belangrijk dat in de eerste levensbehoeften (voedsel, kleding, huisvesting) wordt voorzien, dat mensen de kans krijgen om uit de schuld te raken, dat mensen die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Daarom verleent het Dekkers-Fonds bijdragen voor individuele noden. Noodfonds Landelijk


Pape-Fonds Dit fonds helpt particulieren in financiële nood. Noodfonds Landelijk


De Van Heumen - de Sitter Stichting De Van Heumen - de Sitter Stichting biedt eenmalig financiële ondersteuning aan individuele personen, met de Nederlandse nationaliteit, die problemen ondervinden ten gevolge van frhe en/of sociale beperkingen Noodfonds Landelijk


Reek-Versteegh Stichting De stichting stelt zich ten doel om uitkeringen te doen in het algemeen maatschappelijk belang of voor liefdadige doeleinden in Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao. Noodfonds Landelijk


No Nonsens Hulpverlening voor iedereen binnen de Nederlandse samenleving in de meest ruime zin van het woord én niet kerkelijk of politiek gebonden. Dat is wat deze stichting nastreeft. Het betreft met name ondersteuning bij schrijnende probleemsituaties die ondanks ons sociale stelsel niet gehonoreerd kunnen worden. Noodfonds Landelijk

Vitus Stichting De Vitus Stichting kan eenmalige of kortlopende financiële steun verlenen aan
personen, gezinnen, gemeenschappen en zorginstellingen. Het bestuur
beslist over de aanvragen op grond van gangbare maatschappelijke
opvattingen over algemeen nut en over wat verstandig en rechtvaardig is. Noodfonds Leeuwarden


Stichting Urgente Noden Leiden Ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij zijn er veel mensen die in een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. Voor die mensen zet SUN Leiden (Stichting Urgente Noden Leiden) zich in. Aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen bieden wij hulp bij acute financiele nood. Wij helpen als andere loketten gesloten blijven. Noodfonds Leiden


Van Ravesteyn Fonds Fonds dat inwoners van Leidschendam en Stompwijk, die om sociale en medische redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken, van financiële steun voorzit. Noodfonds Leidschendam, Stompwijk


Noodhulp Leusden Dit fonds biedt eenmalige financiële steun in de vorm van een renteloze lening of gift. Voorwaarde is dat niet op andere wijze financiële hulp kan worden verkregen en dat men in Leusden woonachtig is. Noodfonds Leusden


Stichting Diaconaal Noodfonds Maarssen Het Diaconaal Noodfonds Maarssen biedt financiële hulp uit het oogpunt van christelijke naastenliefde. Noodfonds Maarssen


Noodfonds Meppel Dit fonds biedt financiële steun voor hen die het nodig hebben. Noodfonds Meppel

Noodfonds Nieuwkoop ONE Er zijn soms situaties van acute nood of zorg waarbij de reguliere instanties niet snel genoeg kunnen schakelen of omdat men net buiten de regeltjes valt. Dan kan het noodfonds wellicht wat betekenen. Noodfonds Nieuwkoop


Noodfonds van het Nijkerks Diaconaal Beraad Het Noodfonds van het Nijkerks Diaconaal Beraad heeft als doel het verlenen van individuele financiële ondersteuning aan hen die buiten de reguliere hulp vallen. Noodfonds Nijkerk


Noodfonds Noordwijk Noodfonds voor inwoners van Noordwijk die financieel in de knel raken door onverwachte kosten. Noodfonds Noordwijk


Charitas Oisterwijk Charitas Oisterwijk is er voor alle inwoners van Oisterwijk, Heukelom en Moergestel. Zelfs in onze welvaartsstaat, waar alles goed geregeld is, komen mensen soms tussen de wal en het schip terecht. Onze instelling is er voor hen die elders niet in aanmerking komen voor financiële hulp Noodfonds Oisterwijk, Heukelom, Moergestel


Stichting Noodfonds Betuwe De stichting helpt de acute (financiële) nood van de naaste te ledigen, als alle andere hulp ontoereikend of onbeschikbaar is. Noodfonds Overbetuwe


Fonds voor Ons Fonds voor Ons is een noodfonds voor alle inwoners van de gemeente Raalte die acuut hulp nodig hebben van financiële of materiële aard. Iedereen kan een verzoek tot hulp doen. Er wordt niet gekeken naar huidskleur, seksuele geaardheid of geloofsovertuiging. Noodfonds Raalte


SUN Rheden Ondanks alle goede voorzieningen van onze welvaartsmaatschappij zijn er veel mensen die in een uitzichtloze financiële situatie zijn geraakt. Voor die mensen zet SUN Rheden e.o. (Stichting Urgente Noden Rheden en omstreken) zich in. Aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen bieden wij hulp bij acute financiële nood. Wij helpen als andere loketten gesloten blijven. Noodfonds Rheden


Stichting ViaVie Welzijn Noodfonds Deze stichting biedt kortstondige incidentele hulp in de vorm van een overbruggingslening om de bestaande nood te ledigen. Noodfonds Rijssen-Holten


Thom Hoofwijk Fonds Het Thom Hoofwijk Fonds vindt het belangrijk dat in de eerste levensbehoeften (voedsel, kleding, huisvesting) wordt voorzien. Dat mensen de kans krijgen om uit de schulden te raken en mensen, die in de problemen zijn gekomen weer een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. Daarom verleent het Thom Hoofwijk Fonds bijdragen voor individuele noden. Noodfonds Roermond


Fonds Bijzondere Noden Rotterdam Jaarlijks komen duizenden Rotterdamse huishoudens in een urgente financiële noodsituatie terecht. Als mensen tussen wal en schip dreigen te vallen kan dit fonds bijspringen met een (eenmalige) gift. Noodfonds Rotterdam


Kossen-Leijenfonds Verlenen van financiële hulp aan inwoners die dit nodig hebben. Noodfonds Sint Pancras


Melis Bloemsma Fonds Zit je (tijdelijk) krap bij kas en krijg je te maken met een bijna onvermijdelijke uitgave? En je kunt geen beroep doen op bijvoorbeeld de bijzondere bijstand? Dan kan het Melis Bloemsma Fonds een uitkomst zijn. Noodfonds Stadskanaal


Stichting Urgente Noden Twente en omstreken SUN Twente helpt mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen en biedt hulp bij acute financiële nood. Noodfonds Twente


Interkerkelijk Noodfonds Uden In ieder huishouden kan het voorkomen dat er, door onvoorziene omstandigheden, op korte termijn financiële hulp nodig is. Mogelijk dat het Interkerkelijk Noodfonds Uden je kan helpen. Noodfonds Uden


Stichting Urgente Noden Uithoorn De Stichting Urgente Noden Uithoorn helpt mensen die in urgente nood zitten en geen financiële ondersteuning kunnen krijgen via voorliggende voorzieningen. Noodfonds Uithoorn


Stichting Noodhulp Utrecht Deze stichting verleent financiële steun bij materiële noden met een spoedeisend karakter op het gebied van het geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk welzijn. Noodfonds Utrecht


RDO Balije van Utrecht Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht was een kloosterorde die sinds 1231 in Utrecht zetelt. Noodfonds Utrecht

Protestantse Diaconie Utrecht De diaconie helpt je verder wanneer je geld, spullen en dergelijke nodig hebt of iets met anderen samen wilt doen of bespreken. Goederenbank, Kledingbank, Noodfonds Utrecht


Stichting Kerk en Minima Veenendaal De Stichting Kerk en Minima Veenendaal is een interkerkelijke organisatie die een helpende hand biedt aan de medemens in nood. De stichting geeft materiële en immateriële hulp daar waar de burgerlijke overheid of hieraan gelieerde instanties geen hulp kunnen bieden of tekort schieten. Noodfonds Veenendaal


Noodfonds Vlaardingen Op het fonds kan door hulpverleners uit de professionele instellingen en de kerken een beroep worden gedaan in gevallen dat er sprake is van een ernstige financiële noodsituatie waarin door de bestaande financiële regelingen van de gemeente niet kan worden voorzien. Noodfonds Vlaardingen


Diaconaal Noodfonds Waalre Dit fonds biedt ondersteuning (diaconie) aan mensen in nood in de kerk en samenleving in Waalre. Noodfonds Waalre


Stichting De Strohalm Waalwijk Stichting De Strohalm Waalwijk biedt hulp aan gezinnen met minderjarige kinderen in de gemeente Waalwijk, die door welke oorzaak ook onder het bestaansminimum leven. Noodfonds Waalwijk


Noodfonds Wageningen Het Noodfonds Wageningen geeft af en toe financiële hulp aan inwoners van de gemeente die onverwachts te maken met geldproblemen. Noodfonds Wageningen

Sun Weert De éénmalige financiële bijdrage is bedoeld voor inwoners van de gemeente Weert die in acute financiële nood zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op een (aanvullende) uitkering of enige andere regeling vanuit het Rijk of de gemeente.


Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum Mensen die diep(er) in de schulden raken, gebruik moeten maken van de schuldhulpverlening of een uitkering aanvragen. Ook mensen die zich nooit zorgen maakten, kunnen morgen – bijvoorbeeld door een faillissement, een ontslag of een echtscheiding – met lege handen komen te staan. Om hun zorgen wat te verlichten, helpt deze stichting hen. Noodfonds Winsum


Stichting Urgente Noden Zoetermeer Steeds vaker raken mensen en gezinnen door omstandigheden tussen wal en schip. Vaak buiten hun schuld om. Er zijn geen wettelijke regelingen (meer) waar ze gebruik van kunnen maken of ze komen er niet (meer) voor in aanmerking. Stichting Urgente Noden Zoetermeer (SunZ) in deze situaties voor financiële ondersteuning. Noodfonds Zoetermeer


Stichting Comité Bijzondere Hulp Deze stichting biedt aan de inwoners van Zuid-Kennemerland in bijzondere omstandigheden financiële hulp. Noodfonds Zuid-Kennemerland


Stichting Noodfonds Zwolle en omgeving Soms is hulp niet beschikbaar omdat formele regels die hulp (grotendeels) onmogelijk maken. In die situaties kan Noodhulp een laatste redmiddel zijn, waardoor hulpverleners verder kunnen met hun cliënten. Noodfonds Zwolle